DASK-Zorunlu Deprem Sigortası
Zorunlu Deprem Sigortası, meydana gelebilecek bir deprem sonucu bina maliklerinin veya intifa hakkı sahiplerinin binalarının hasarlanması nedeniyle uğrayacakları maddi zararların karşılanması için tesis edilmiştir.

DASK-Zorunlu Deprem Sigortası

Teminatlar
Sıkça Sorulan Sorular
587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan, ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler, 27 Eylül 2000 tarihinden itibaren Zorunlu Deprem Sigortası'na tabi tutulmuştur.
Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, köy yerleşim alanlarında yapılan binalar, tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar, (fabrika ve işhanları gibi) 27 Aralık 1999 tarihinden sonra inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan binalar kapsam dışındadır.
Sigortalının adı, adresi, telefon numarası, vergi kimlik numarası, sigorta ettirenin vergi kimlik numarası, sigortalanacak binanın açık adresi, tapu bilgileri (adı, partaj, parsel sayfa no), inşa yılı ve yapı tarzı, toplam kat sayısı, hasar durumu, evin brüt yüzölçümü (m²) ve mekanın kullanım şekline dair bilgiler gereklidir.
Bu sigorta ile depremin, yangın, infilak ve yer kayması dahil sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak üzere), sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından teminat altına alınmıştır.
Hazine Müsteşarlığınca meskenlerin yapı tarzlarına göre belirlenen metrekare bedeli ile sigortalanacak meskenlerin brüt yüzölçümünün çarpılması sonucu bulunacak bedel esas alınacaktır.
Yapı tarzı Metrekare bedeli
Çelik, betonarme, karkas yapılar 800 TL
Yığma, kagir yapılar 575 TL
Diğer yapılar 295 TL
Yapı tarzına göre metrekare bedelinin brüt alan ile çarpılması sonucu, sigortalanacak yer için toplam teminat tutarı belirlenir. Bu tutarın Hazine Müsteşarlığınca deprem ve yapı tarzına göre belirlenmiş olan tarife fiyatı ile çarpılması sonucu bulunan fiyata 10 TL ilave edilerek prim hesaplanır. İstanbul içinde bulunan rizikolar için bu tutar 15 TL olarak uygulanır.

Örnek: İstanbul Üsküdar’da bulunan brüt 80 m² yüzölçüme sahip betonarme, karkas meskenin teminat tutarı:

80 m² x 800 TL = 64.000 TL olup prim tutarı ise; 140,8 TL + 15 TL = 155,8 TL'dir. Ancak ödenecek primin asgari tutarı, deprem bölgesine ve yapı tarzına göre herhangi bir ayırım yapılmaksızın 25 TL'dir.

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, meskeniniz için verilebilecek en yüksek teminat tutarı 268.000 TL'dir.

Örneğin, 250 m² brüt yüzölçümü olan betonarme karkas meskeninizin inşa maliyeti olarak sigorta bedeli 317.000 TL olarak hesaplanır ancak meskeninize en fazla 268.000 TL üzerinden Zorunlu Deprem sigortası yapılması mümkündür. Bu durumda, isteğiniz üzerine aradaki 49.000TL fark için İhtiyari Deprem Teminatı alınabilir.

Dilerseniz, bu konuda Allianz web sitesi ve en yakın Allianz Sigorta acentesinden detaylı bilgi alabilirsiniz..

DASK’a konu m² hesabında Emlak Vergi Beyannamesi’nde yer alan brüt m² esas alınmaktadır.

Zorunlu Deprem Sigortası ile sadece binalar sigortalanabilmektedir.

Eşyalarınızın da sigortalanması için konut sigortası yaptırabilirsiniz. Allianz’ın konut ürünü olan Yuvam Sigortası ile farklı paket seçenekleri ve Allianz avantajlarından yararlanmak içinsize en yakın Allianz Sigorta acentesine ulaşabilirsiniz.

Mevzuat gereği sigorta priminin tamamı peşin tahsil edilir. Sigorta primi her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
Zorunlu Deprem Sigortası, binanıza karşı deprem ve depremin doğrudan sebep olduğu riskler için güvencesi devlet tarafından sağlanan ve zorunlu yapılması gereken bir sigorta türü iken konut sigortası isteğe bağlı ve içeriği deprem ile beraber pek çok teminatı içerebilen bir sigorta türüdür.Konut sigortasında eşya ve mallara da teminat verilebildiği için poliçeyi sadece tapu sahibi değil kiracı da yaptırabilir. Konut sigortasına deprem riski dahil edildiğinde olası bir deprem sonucunda DASK poliçesi limitlerini aşan zararlar güvence altına alınabilir.
27 Eylül 2000 tarihinden itibaren Zorunlu Deprem Sigortası uygulaması başlatılmıştır.
DASK ile ilgili ön bilgi formunun eksiksiz doldurulması ve sigortalı tarafından imzalanması halinde yapılabiliyor. Ön bilgi formunda tapu bilgileri sorulduğu için tapu fotokopisi gereklidir.
27 Aralık 1999'dan sonra inşa edilmiş binalarda inşaat ruhsatı aranmakta olup, bu tarihten önce inşa edilmiş binalar kapsam dahilindedir.
Sigorta teminatı hariç, tamamen Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışındadır.
Mümkündür. Sigorta poliçesi düzenlenirken sigortalının beyanı esas alınır, sigortalının DASK bedeline konu m² bilgisi vermesi ile DASK’a konu bedelin üstündeki kısım için ihtiyari olarak konut poliçesi düzenlenebilir. Her durumda bina için deprem sigortası zorunlu olduğu unutulmamalıdır.
Bina mesken olarak inşa edilmiş ise, kullanımın daha sonra değişmesi, mesken statüsünü değiştirmez ve bağımsız bölümler DASK'a tabi olmaya devam eder.
Enflasyon teminatı Allianz poliçesi teminatı altındadır. DASK'la ilgili enkaz kaldırma masrafları ihtiyari poliçeden temin edilmez. Allianz Sigorta A.Ş.'de, enflasyon endeksli poliçeler isteğe bağlı olarak tanzim edilmektedir. Tüm ev poliçelerinde, 1. ve 12. maddelerde temin edilen tehlikelerin gerçekleşmesi sonucunda, sigortalı bina ve/veya eşyanın zarar görmesi nedeniyle yapılan enkaz kaldırma masrafları sigorta bedelinin %4'ü ile sınırlı olarak poliçe teminatına primsiz dahildir.
Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılmış ve priminin ödenmiş olduğu belgelenmedikçe bu sigortaya tabi binalarla ilgili tapu tescil işlemleri dahil hiçbir işlem, kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılmayacaktır.

Ancak, 29 Kasım 2000 tarihine kadar Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılamamış ancak bu tarihe kadar ihtiyari deprem sigortası yaptırmış olanlardan, tapu tescil işlemlerinde Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi ibrazının, söz konusu ihtiyari poliçelerin bitim tarihine kadar istenmemesi ve bu yerlere ilişkin tapu tescil işlemlerinde söz konusu ihtiyari poliçelerin ibrazı (hangi sigorta şirketine yaptırılmış olursa olsun) yeterli kabul edilmektedir.
Hayır, bu poliçe düzenlendikten sonra iptal edilemez. Sigortalının poliçe kapsamındaki binayı / bağımsız bölümü satması halinde Sigortanın hükmü devam eder. Bu durumda, sigorta ettiren ve sigortanın varlığını öğrenen yeni hak sahibi, durumu 15 gün içinde sözleşmeye aracılık yapan sigorta şirketine bildirmekle yükümlüdür.
Evet prim peşin tahsil edilecek. Poliçe makbuz niteliğinde olup makbuz düzenlenmesi gerekmemektedir.
Poliçe düzenlemeye yetkili sigorta şirketleri ve acentelerinden bu poliçe temin edilebilir. Allianz Sigorta A.Ş., Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi düzenlemeye yetkilidir. Adresinize en yakın acentemizden poliçenizin düzenlenmesini talep edebilirsiniz.

Dikkat: El yazısı ile düzenlenen poliçeler geçersiz olup, poliçe üç nüsha olarak bilgisayarda düzenlenir, poliçe aslı sigortalıya verilir.
Sigortalının hem Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi hem de sigorta şirketinden düzenlettirmiş olduğu ihtiyari poliçesi var ise, hasar Zorunlu Sigorta Poliçesi kapsamında ödenir, aşan miktar için ihtiyari poliçe kapsamında ödeme yapılır.
Riziko'nun gerçekleştiği öğrenildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde Doğal Afet Sigortaları Kurumu'na veya sigortasını yaptırmış olduğunuz sigorta şirketine, bölge müdürlüklerine, acentelerine hasar ihbarı yapılabilir.

Yukarıda yer alan tüm bilgiler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla yayınlanmış olup, poliçede yer alan teminat kapsamına ilişkin detaylı bilgi için poliçenize ait genel ve özel şartlara bakınız

İstanbul - Şişli Allianz Sigorta Acentesi
Abone Sigorta

Adres
Teşvikiye Mahallesi Poyracık Sokak. Yar Apartmanı No: 57 Kat: 2 Daire: 6 Nişantaşı Şişli İstanbul

Telefon
0(212) 224 54 82
0(532) 462 59 69 (gsm)
0(212) 224 54 83(fax)

Copyright 2021 - Tüm hakları Allianz’a aittir.